สระ

อักขระวิธี    ได้แก่  อักษร  แปลว่า  ตัวหนังสือลักษณะอักษรเสียงในภาษาไทย  มีอยู่  3  อย่าง คือ
1. เสียงแท้    ได้แก่  สระ
2. เสียงแปร   ได้แก่  พยัญชนะ
3. เสียงดนตรี  ได้แก่  วรรณยุกต์

สระ
รูปสระมี  21  รูป  และมีชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้

รูปสระ        ชื่อ                                         รูปสระ     ชื่อ
1.    ะ      วิสรรชนีย์                                 11.   เ        ไม้หน้า
2.   อั      ไม้หันอากาศ                           12.   ใ       ไม้ม้วน
3.   อ็      ไม้ไต่คู้                                     13.   ไ      ไม้มลาย
4.   า      ลากข้าง                                    14.   โ      ไม้โอ
5.   อิ      พินทุ์อิ                                      15.   อ      ตัว ออ
6.   ‘       ฝนทอง                                     16.   ย      ตัว ยอ
7.   อํ      นิคหิตหรือหยาดน้ำค้าง           17.   ว       ตัว วอ
8.   ”      ฟันหนู                                       18.   ฤ      ตัว รึ
9.   อุ     ตีนเหยียด                                  19.   ฤๅ    ตัว รือ
10. อู     ตีนคู้ 21.ฦๅ ตัวลือ                     20.   ฦ      ตัว ลึ

เสียงสระ เมื่อนำรูปสระทั้ง 21 รูป มารวมกัน จะได้สระทั้งหมด 32 เสียง จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

สระแท้ มี 18 เสียง แบ่งออกเป็น
สระเสียงสั้น ได้แก่  อะ  อิ  อึ   อึ   เอะ   เออะ   โอะ   แอะ   เอาะ
สระเสียงยาว ได้แก่   อา   อี   อื   อู   เอ   เออ   โอ   แอ   ออ
สระประสม มี 6 เสียง ได้แก่

เอีย        เกิดจากเสียง         -ี + -า         เอีย
เอียะ      เกิดจากเสียง         -ิ  +  -ะ       เอียะ
เอือ        เกิดจากเสียง         -ื  +  -า       เอือ
เอือะ      เกิดจากเสียง         -ึ  +  -า       เอือะ
อัว         เกิดจากเสียง         -ู  + -า        อัว
อัวะ        เกิดจากเสียง         -ุ  +  -ะ       อัวะ

สระลอย  มี  8  เสียง  ได้แก่  ฤ   ฤา   ฦ   ฦ   อำ   ไอ   ใอ   เอา

Advertisements
This entry was posted in สระ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s